Meritum a.s.

RIADENIE PROJEKTOV

Schválením dotácie a podpisom zmluvy sa začína nová administratívna etapa projektu. Našim klientom ponúkame službu, ktorá zahŕňa ucelený systém kontroly plnenia jednotlivých podmienok a pomoc príjemcom s administratívnymi úkonmi a zmluvnými povinnosťami počas celej doby trvania projektu ako aj po jeho ukončení. Pre klienta pripravujeme monitorovacie a hodnotiace správy, upozorňujeme ho na aktuálne termíny plnenia jednotlivých zmluvných povinností a kontrolujeme dodržiavanie povinností a termínov. Služba Projekt manažér zabezpečí pre klienta plnenie všetkých zmluvných podmienok tak, aby boli realizované včas, formálne a obsahovo správne a aby sa tak minimalizovalo riziko krátenia alebo odobratia nenávratného finančného príspevku. Je potrebné si plne uvedomiť najmä časovú a kvalifikačnú náročnosť problematiky čerpania a monitoringu dotácie. V prípade, ak dôjde ku kráteniu alebo odobratiu dotácie, tento proces je už väčšinou nezvratný. Preto je lepšie danej situácii vždy radšej predísť vďaka našim službám:

 • Príprava podkladov pre podpis Zmluvy o poskytnutí NFP
 • Kontrola a pomoc pri plnení všetkých zmluvných povinností počas doby realizácie projektu a poradenské služby
 • Spracovanie všetkých typov formulárov a správ spojených s projektom (monitorovacie správy, hlásenia, a pod.)
 • Spracovanie žiadostí o platbu a kontrola správnosti účtovných podkladov k žiadosti o platbu
 • Zabezpečenie publicity projektu (čo vyplýva zo zmluvných podmienok)
 • Komunikácia s implementačnou agentúrou
 • Zaškolenie vlastných zamestnancov v oblasti správy dotácií
 • Jednorazové poradenstvo - administratívne a finančné
 • Riešenie krízových situácií projektového financovania

Obstarávanie tovarov a služieb

Kľúčovým pravidlom pri realizácii projektov financovaných z fondov EÚ je otvorené výberové konanie dodávateľov, ktoré je žiadateľ povinný zrealizovať pred podaním projektu alebo v rámci realizácie projektu v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ. Pre klienta zabezpečujeme služby verejného obstarávania podľa postupov definovaných zákonom o verejnom obstarávaní. Pre klienta zabezpečíme administráciu a riadenie celého procesu verejného obstarávania.

Meritum a.s. je zákaznícky orientovaná spoločnosť s novými nápadmi a s ochotou počúvať zákazníka, pri každom našom kroku myslíme na vaše potreby a ciele, ktoré chceme spolu dosiahnuť. Sme spoločnosť, ktorá vás presvedčí o svojich kvalitách vďaka našim kľúčovým vlastnostiam:
 • systematický a koncepčný prístup
 • profesionálny prístup našich konzultantov
 • inovatívny pohľad na riešenie potrieb klienta
 • výhodný pomer ceny a kvality našich služieb
Poskytujeme poradenstvo v oblasti získavania nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov v rámci jednotlivých operačných programov. Našim cieľom je pomôcť záujemcom spracovať koncepciu a stratégiu rozvoja, investičného zámeru a definovať konkrétny postup krokov ako prefinancovať aktivity rozvoja s využitím zdrojov EÚ.