PRÍPRAVA PROJEKTOV

Základnou podmienkou pre získanie nenávratného finančného príspevku z fondov EU alebo štátnej dotácie je vypracovanie projektu podľa kritérií definovaných vo vyhlásenej výzve, ktorý je v súlade so stratégiami a prioritami Slovenska a EÚ. Najčastejšou prekážkou úspešného získania príspevku z európskych fondov je práve nekvalitne alebo nedostatočne spracovaný projekt, ktorý nespĺňa hodnotiace kritériá. Príčiny sú: nedostatočné skúsenosti žiadateľa, nedostatok času na prípravu projektu, nedostatok ľudí alebo informácií – podľa štatistík hodnotiacich komisií až 55% projektov bolo vylúčených z dôvodu formálnych a metodických chýb projektu.

Využitie konzultačnej firmy pri príprave projektu je vďaka jej skúsenostiam a odbornému zázemiu rozhodnutie klienta, ktoré mu zvyšuje šancu úspešne uspieť so svojim projektom. Príprava projektu v sebe zahŕňa:

  • osobné konzultácie u klienta, kde si definujeme požiadavky klienta, projektový zámer, možnosti spolufinancovania zo strany klienta, možnosti realizácie projektu v prípade získania nenávratného finančného príspevku, kontrolujeme oprávnenosť žiadateľa a stav projektovej dokumentácie
  • vypracovanie projektovej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
  • vypracovanie podpornej dokumentácie k žiadosti (podnikateľský plán, marketingový plán, štúdia uskutočniteľnosti, finančná analýza ap.)
  • komunikácia s implementačnou agentúrou (sporné body žiadosti, riešenie vzniknutých problémov, priebežné konzultácie a pod.)
  • podanie projektu s požadovanými dokumentami v termíne prijímania žiadostí na implementačnú agentúru alebo vyhlasovateľa výzvy
  • vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre samosprávu
Meritum a.s. je zákaznícky orientovaná spoločnosť s novými nápadmi a s ochotou počúvať zákazníka, pri každom našom kroku myslíme na vaše potreby a ciele, ktoré chceme spolu dosiahnuť. Sme spoločnosť, ktorá vás presvedčí o svojich kvalitách vďaka našim kľúčovým vlastnostiam:
  • systematický a koncepčný prístup
  • profesionálny prístup našich konzultantov
  • inovatívny pohľad na riešenie potrieb klienta
  • výhodný pomer ceny a kvality našich služieb
Poskytujeme poradenstvo v oblasti získavania nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov v rámci jednotlivých operačných programov. Našim cieľom je pomôcť záujemcom spracovať koncepciu a stratégiu rozvoja, investičného zámeru a definovať konkrétny postup krokov ako prefinancovať aktivity rozvoja s využitím zdrojov EÚ.